22.03.2024

Ubezpieczenie OC w Biurze Rachunkowym

Praca księgowych, często niedoceniana, wbrew utartym stereotypom jest trudna, wymagająca i bardzo stresująca. W dużej mierze od ich profesjonalizmu, doświadczenia i szerokiej wiedzy zależą finanse klientów.

Czasem wystarczy niewielki błąd w obliczeniach lub np. przegapienie ustawowego terminu, aby firma klienta narażona była na kontrole skarbowe, często wiążące się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. Dlatego tak ważne jest wykupienie przez przedsiębiorcę prowadzącego biuro rachunkowe polisy odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 76h Ustawy o Rachunkowości) polisa OC w biurze rachunkowym jest wymogiem koniecznym mającym chronić przed odpowiedzialnością związaną z powstałymi ewentualnymi szkodami, wynikłymi wskutek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2014 r określa minimalną kwotę gwarancyjną równoznaczną 10 000 euro.

Pojawia się pytanie, czy ta kwota może być wystarczająca?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jest wiele czynników od których może to zależeć. Należą do nich m.in. zakres świadczonych usług oraz wielkość i liczba przedsiębiorstw obsługiwanych przez dane biuro rachunkowe. Jeśli klientami są duże przedsiębiorstwa, ich roszczenia powstałe w wyniku popełnionego błędu mogą być znacznie wyższe niż te, które zabezpiecza obowiązkowa polisa OC. Wychodząc naprzeciw takim przypadkom towarzystwa ubezpieczeniowe oferują podniesienie kwoty minimalnej w ramach tzw. Ubezpieczenia nadwyżkowego.

Oczywiście każdy przedsiębiorca według spersonalizowanych potrzeb może również dobrowolnie rozszerzyć zakres ubezpieczenia. Dotyczyć to może ubezpieczenia czynności doradztwa podatkowego, czy zakresu kadrowo – płacowego, a w nim obliczenie wynagrodzeń, składek ZUS i US. Polisę można również rozszerzyć o szkody wyrządzone przez podwykonawców biura rachunkowego, a także ochronę przed ryzykiem cybernetycznym.

Co grozi za brak obowiązkowego ubezpieczenia?

Karą za niedopełnienie obowiązku może być grzywna, a nawet wyrok pozbawienia wolności do roku. Brak ubezpieczenia powoduje, że każde nawet nieświadome działanie na szkodę klienta może skutkować zapłatą zadośćuczynienia w pełnej kwocie.

Z obowiązku ubezpieczenia zwolnione są te biura rachunkowe, które prowadzą tylko podatkowe księgi przychodów i rozchodów oraz te, które wypełniają deklaracje podatkowe, w ich przypadku takie ubezpieczenie może być dobrowolne.

Na koniec warto wyraźnie podkreślić, że za zobowiązania podatkowe swoich klientów biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności. Ta spoczywa na przedsiębiorcy, który odpowiada przed organem podatkowym całym swoim majątkiem.

Natomiast odpowiedzialność za np. niedotrzymanie terminu, co w konsekwencji doprowadzi do szkody na majątku klienta będzie spoczywała po stronie biura, które będzie w obowiązku naprawienia szkody wynikającej z błędu lub niewykonania zobowiązań wynikających z podpisanej umowy o współpracy. Podstawę do dochodzenia takich roszczeń stanowią przepisy prawa cywilnego, a w szczególności art. 471 Kodeksu Cywilnego.

Należy jednak pamiętać, że biuro ponosi odpowiedzialność wyłącznie w sytuacji gdy błąd w księgowaniu był po jego stronie, zaś od odpowiedzialności jest zwolnione w przypadku kiedy błąd wynikał z czynników od niego niezależnych, np. nieterminowe dostarczenie dokumentów przez klienta.

Akceptuję politykę prywatności.