24.01.2024

Odliczenia darowizn w zeznaniu rocznym – wspierając innych, pomagamy też sobie.

Dużymi krokami zbliżają się roczne rozliczenia podatkowe. Wielu przedsiębiorców rozważa przekazanie określonej darowizny tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Jest to doskonały sposób na dołożenie swojej cegiełki do zmian świata na lepsze i wsparcie konkretnej organizacji pozarządowej niosącej pomoc, nie działającej w celu osiągania zysków. Przekazanie darowizny poza satysfakcją niesie konkretne, wymierne korzyści. Jest to prawo do ulgi przy rozliczeniu podatkowym. Sprawdźmy zatem jakie darowizny można odliczyć, a które nie oraz ile można odliczyć i jak to udokumentować.

Istnieje kilka kategorii działalności, na których rzecz można przekazać omawiane darowizny. Są to:

 • działalność charytatywno – opiekuńcza kościoła
 • cele kultu religijnego
 • krwiodawstwo
 • przeciwdziałanie skutkom wojny na Ukrainie
 • darowizny na cele pożytku publicznego. Ta kategoria jest szeroka i zawiera liczne, zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie cele pożytku publicznego. Wśród nich wymienić można:

– pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

– zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;

– działalność charytatywna;

– podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

– działalność na rzecz mniejszości narodowych;

– ochrona i promocja zdrowia;

– działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;

– promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

– upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn;

– działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

– działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

– nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

– krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

– kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

– ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

– porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

– upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;

– upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działania wspomagające rozwój demokracji;

– ratownictwo i ochrona ludności;

– pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą;

– upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

– działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

– promocja i organizacja wolontariatu;

– działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pożytku publicznego, w zakresie określonym wyżej.

Od dochodu nie można zaś odliczyć darowizny dla:

 • osób fizycznych
 • partii politycznych
 • państwowych oraz samorządowych jednostek publicznych (m.in. administracji rządowej, sądów, uczelni, szkół, szpitali, bibliotek)
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców
 • nie można odliczyć również darowizn, które zostały nam w jakiejkolwiek formie zwrócone, które zaliczyliśmy jako koszty uzyskania przychodu, a także odliczonych wcześniej na podstawie innych przepisów.

Zdecydowaliśmy się na darowiznę, wybraliśmy konkretną instytucję przekazaliśmy deklarowane środki lub przedmioty. Ile zatem jako przedsiębiorca możemy sobie odliczyć? Wszystko zależy od tego jaka jest nasza osobowość prawna:

 • kwota jaką osoba prawna może odliczyć nie może być wyższa niż 10% dochodu
 • analogicznie do osób prawnych, kwota odliczeń przez osobę fizyczną nie może przekroczyć 6% dochodu
 • przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ryczałtu odliczają swoją darowiznę w wysokości nie więcej niż 6% ale od przychodu
 • przedsiębiorca rozliczający się na zasadach podatku liniowego oraz karty podatkowej nie ma możliwości odliczenia.

Wyjątkiem od powyższych reguł są darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno – opiekuńczą, gdzie limit 6% nie obowiązuje (po spełnieniu odpowiednich warunków) i możemy odliczyć pełną wartość przekazanej darowizny.

Udokumentowanie darowizny i jej rozliczenie podatkowe.

 • W przypadku darowizny pieniężnej wystarczającym potwierdzeniem będzie dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu z naszego konta bankowego na konto bankowe obdarowanego).
 • W przypadku darowizny niepieniężnej wymagane jest potwierdzenie zawierające: dane darczyńcy i obdarowanego, wartość darowizny, oświadczenie obdarowanego, że przyjął darowiznę. W takiej sytuacji najlepsza będzie umowa darowizny lub akt notarialny. Dokumentów nie załączamy do rozliczeń podatkowych, ale przechowujemy na wypadek kontroli skarbowej.
 • W przypadku darowizny na cele krwiodawstwa niezbędne jest zaświadczenie jednostki zajmującej się pobieraniem krwi, o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę (dopuszczalne do odliczenia ilości regulują osobne przepisy).

Darowiznę odliczamy w formularzu PIT – 36 lub PIT – 37 (podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej). Darczyńcy rozliczający się na zasadach ryczałtu korzystają z PIT – 28, zaś osoby prawne w formularzu CIT – 8. Oczywiście dla wszystkich wymagany jest również załącznik: 0 w przypadku osób fizycznych i CIT – D dla osób prawnych.

Jakie korzyści daje firmie darowizna?

 • Zmniejszenie podstawy opodatkowania.
 • Wsparcie inicjatyw społecznej użyteczności.
 • Biznes społecznie odpowiedzialny (wzbudzanie zaufania klientów, pracowników oraz partnerów biznesowych).
 • Angażowanie pracowników (świadomość, że pracodawca prowadzi działalność charytatywną może integrować pracowników i zachęcać do podejmowania podobnych inicjatyw).

 

O czym warto dodatkowo wiedzieć?

Omawiane powyżej darowizny można odliczyć niezależnie od tych w postaci 1.5% od naszego podatku, przeznaczanego na te same Organizacje Pożytku Publicznego czy Kościół. Kwoty te nie sumują się ze sobą, rozlicza się je oddzielnie, niezależnie.