19.05.2023

Ulga podatkowa dla Przedsiębiorcy na lokowanie środków i inwestowanie – nowość

Nowa ulga pozwala na odliczenie 50% wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 • alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 • spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez alternatywną spółkę inwestycyjną co najmniej 5% udziałów (akcji). Limit odliczenia wynosi 250 tys. zł rocznie.

Jest przewidziana dla Przedsiębiorców opodatkowanych zarówno według skali podatkowej jak i podatkiem liniowym.

Czym jest alternatywna spółka inwestycyjna?
Otóż taka spółka jest to alternatywny fundusz inwestycyjny, inny: specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty albo fundusz inwestycyjny zamknięty.

Alternatywna spółka inwestycyjna może prowadzić działalność w formie:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjnej
 • spółki europejskiej;
 • spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska.

Wyłącznym obszarem działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów, żeby je ulokować w ich interesie zgodnie z zatwierdzoną polityką inwestycyjną.

Ulga wymaga od Ciebie zawarcia umowy na co najmniej dwa lata z alternatywną spółką inwestycyjną (z formalnym wymogiem aby wspólnik w tym podmiocie nabył udziały za środki unijne dla venture capital), która nie jest z Przedsiębiorcą podmiotem powiązanym.

Przyglądając się uldze szczegółowo, odliczenie przysługuje Ci, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • wspólnikiem alternatywnej spółki inwestycyjnej jest podmiot, który nabył lub objął udziały (akcje) w alternatywnej spółce inwestycyjnej sfinansowane w całości lub części ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niemających charakteru bezzwrotnego, przeznaczonych na inwestycje venture capital w Rzeczypospolitej Polskiej; do takich środków należą:
  • środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
   niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d: a) Norweskiego Mechanizmu Finansowego, b) Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, c) Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
  • środki na realizację wspólnej polityki rolnej;
  • środki przeznaczone na realizację:
   • programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz celu Europejska Współpraca Terytorialna (Interreg),
   • programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz. Urz. UE L 310 z 09.11.2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa,
    Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2004– 2009;
 • podatnik zawarł z alternatywną spółką inwestycyjną umowę inwestycyjną regulującą prawa i obowiązki alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika wynikające z nabycia przez podatnika udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub wspólnej inwestycji alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz podatnika w spółkę kapitałową, w której alternatywna spółka inwestycyjna nabędzie lub obejmie co najmniej 5% udziałów (akcji);
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień pierwszego objęcia lub nabycia udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub w spółce kapitałowej, o których mowa w ust. 1, ta alternatywna spółka inwestycyjna i spółka kapitałowa nie była z podatnikiem podmiotem powiązanym;
 • podatnik będzie posiadał udziały (akcje), przez nieprzerwany okres co najmniej 24 miesięcy.
  Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki.

Jeśli Przedsiębiorca utrzymywał udziały (akcje) przez krócej niż 24 miesiące, to jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej lub w spółce kapitałowej.

Oczywiście wszelkie wyliczenia wszystkich ulg sprawnie oblicza doświadczony zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola.

Akceptuję politykę prywatności.