19.05.2023

Ulga podatkowa dla Przedsiębiorcy na zabytki – nowość

Z ulgi mogą skorzystać Przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

 • według skali podatkowej
 • podatkiem liniowym
 • przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych.

W 2023 roku ulga polega na odliczeniu:

 • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków);
 • poniesionego wydatku na kupno zabytku wpisanego do rejestru zabytków:
  • pod warunkiem, że na nabytą nieruchomość ponosisz również wydatek o charakterze remontowo – konserwatorskim;
  • nie więcej niż kwotę odpowiadającą iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku;
  • limit odliczenia na wszystkie inwestycje z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Nowy Ład w 2023 r. ograniczył stosowanie ulgi na zabytki, ale tylko w dwóch obszarach:

 • od stycznia 2023 r. Przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z odliczenia związanego z nabyciem zabytku nieruchomego. Elementem przesądzającym prawo do skorzystania z ulgi będzie zatem data sporządzenia aktu notarialnego takiego zakupu;
 • odliczenie związane z wydatkami na prace budowlane (konserwatorskie, restauratorskie).  Wydatek taki może być odliczony w ramach ulgi pod warunkiem, że Przedsiębiorca posiada sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych (prac konserwatorskich, restauratorskich) przy tym zabytku oraz po poniesieniu tego wydatku uzyskał zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzające wykonanie odpowiednio tych prac lub robót.

W przypadku wydatków na wpłaty na fundusz remontowy musisz:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku (wpłaty),
 • posiadać dowód wpłaty lub zaświadczenie wydane przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową o wysokości dokonanych w roku podatkowym wpłat.

W przypadku wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane musisz:

 • być właścicielem lub współwłaścicielem zabytku nieruchomego w momencie ponoszenia wydatku,
 • posiadać sporządzone na piśmie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie tych prac – w przypadku zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,
 • posiadać sporządzone na piśmie zalecenia konserwatorskie – w przypadku zabytku nieruchomego znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
 • posiadać fakturę wystawioną przez podatnika podatku VAT niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Oczywiście wszelkie wyliczenia wszystkich ulg sprawnie oblicza doświadczony zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola.

Akceptuję politykę prywatności.