19.05.2023

Ulga podatkowa dla Przedsiębiorcy na ekspansję – nowość

Kolejna nowość w naszym prawie podatkowym. Z ulgi mogą skorzystać wszyscy Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się:

 • według skali podatkowej
 • podatkiem liniowym.

Istotą ulgi na ekspansję, która ma zachęcać podatników CIT i PIT do ponoszenia wydatków na zwiększenie przychodów ze sprzedaży swoich produktów, jest możliwość podwójnego uwzględnienia niektórych kosztów w rozliczeniu podatkowym. Niebagatelna sprawa.

Polega na tym, że Przedsiębiorca mający przychody inne niż z zysków kapitałowych (w przypadku podatników PIT – przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej) odlicza od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym z przychodów innych niż z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym.

Ulga przysługuje m.in. Przedsiębiorcom ponoszącym wydatki na szeroko rozumiane działania marketingowo-informacyjne, zdobycie odpowiednich certyfikatów, rejestrację znaków towarowych, a także na dostosowanie opakowań swoich produktów do wymagań kontrahentów.

Kluczowe, aby mieć świadomość, że produktami mogą być wyłącznie rzeczy materialne wytworzone przez Przedsiębiorcę. Pojęcie „produktu” nie zostało sprecyzowane i jak zwykle powoduje to wiele interpretacji. Ulga na ekspansję powinna jednak przysługiwać jedynie faktycznym producentom, nie zaś Przedsiębiorcom, którzy odsprzedają produkty zakupione od innych firm.

Ważne! samo dokonanie zmian w gramaturze, technologii czy receptury nie może automatycznie oznaczać, że doszło do wytworzenia produktu dotychczas nieoferowanego.

Koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów:

 • uczestnictwa w targach poniesione na:
  • organizację miejsca wystawowego,
  • zakup biletów lotniczych dla pracowników (i podatnika w przypadku updof),
  • zakwaterowanie i wyżywienie pracowników (i podatnika w przypadku updof);
  • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek,
 • dotyczących produktów;
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
  • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Uczestnictwo w targach

Ulgą nie są objęte wydatki :

 • na dojazdy samochodem służbowym do miejsca targów
 • wynagrodzenia należne pracownikom odpowiedzialnym za sprzedaż regionalną za czas poświęcony na uczestnictwo w targach
 • zakup biletów lotniczych, koszt zakwaterowania i wyżywienia uprawniają do ulgi, jeśli są to wydatki na rzecz pracowników. Koszty zakwaterowania i wyżywienia współpracowników (np. związanych z podatnikiem umową zlecenia czy B2B) zapewne nie zostaną więc uznane przez organy podatkowe.

Koszty o charakterze promocyjno-informacyjnym

Zaliczają się do nich koszty :

 • poniesione na kampanie reklamowe prowadzone w internecie (np. Facebook, Google Ads), także gdy usługa ta jest rozliczana np. przez zapłatę za każde kliknięcie reklamy produktu podatnika
 • kosztami takimi są również koszty wynagrodzeń pracowników za czas pracy poświęcony na prowadzenie i aktualizację strony internetowej (m.in. o nowo wprowadzane wyroby do oferty) czy na przygotowanie banerów reklamowych
 • przygotowanie materiałów reklamowych (np. druku katalogów)
 • nabycia przestrzeni reklamowej w sieci i promocji w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, LinkedIn),
 • korzystania z zagranicznych platform sprzedażowych (Amazon, Archiproducts),
 • przygotowywania tekstów reklamowych, projektowania i wysyłki newsletterów,
 • udostępniania materiałów reklamowych na specjalnie przygotowanych iPadach,
 • współpracy z tzw. influencerami zagranicznymi (osobami, które promują produkty spółki w mediach społecznościowych na rynkach zagranicznych),
 • zarządzania hostingiem oraz projektowania, optymalizacji i wdrażania stron WWW,
 • poniesione w celu nabycia usług podmiotów pośredniczących w zakładaniu i obsłudze zagranicznych kont sprzedawców na platformie Amazon w innych krajach, a także rozpoczęcia współpracy z innymi marketplace’ami operującymi za granicą,o ile ich poniesienie prowadzi/będzie prowadzić do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów wnioskodawcy
 • koszty wynajmu domu pokazowego (showroom), który służy prezentacji, promocji i szkoleniom w zakresie produktów spółki w H.
 • koszty związane z zakupem biletów lotniczych z Polski do H. dla członków delegacji spółki, którzy na miejscu zajmują się prezentacją i promocją produktów spółki w domu pokazowym (showroom),
 • koszty zakwaterowania i wyżywienia osób związane z pobytem, prezentacją i promocją produktów spółki w domu pokazowym (showroom),o ile wydatki te, a w szczególności wynajem domu pokazowego, nie służą innym celom, co może być przedmiotem ew. postępowania podatkowego prowadzonego przez właściwy organ podatkowy.

Dostosowanie opakowań produktów

Kosztami uprawniającymi do ulgi są także wydatki poniesione :

 • na dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów.

Zmiany dotyczące opakowania produktu mogą być podjęte zarówno na wyraźne życzenie kontrahenta, jak i z własnej inicjatywy producenta. Jeżeli działania takie podatnik podejmuje jedynie z własnej woli, to nie będzie spełniona przesłanka zastosowania ulgi. Jeśli natomiast zmiana opakowania jest rezultatem uzgodnień z kontrahentem, to do wydatków objętych ulgą można zaliczyć m.in. koszty, które podatnik poniósł na rzecz agencji reklamowej w celu zmiany projektu opakowania, czy też koszty wynagrodzeń pracowników za czas poświęcony na tę zmianę.

Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów

Do tego rodzaju kosztów można zaliczyć:

 • usługi przygotowania stosownej dokumentacji, w tym np. przez rzecznika patentowego
 • wykonywane przez jednostki certyfikujące produkty, mające być przedmiotem sprzedaży (np. koszty uzyskania certyfikatu produktu bezglutenowego). Ulga przysługuje też, gdy przygotowaniem dokumentacji zajmują się pracownicy spółki. Aby odliczyć koszt ich pracy, należy jednak pamiętać o prowadzeniu ewidencji czasu pracy poświęconego przez nich na tego rodzaju czynności.

Przygotowanie dokumentacji ofertowej

Kosztem objętym ulgą jest również koszt przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom,a  także dotychczasowy kontrahent. Nie ma zatem uzasadnienia pogląd, że ulgą są objęte działania mające na celu wyłącznie poszukiwanie nowych klientów – ma ona też wspierać relacje z dotychczasowymi klientami.

Związek między poniesionymi kosztami a zwiększeniem przychodu

Przedsiębiorca nie ma obowiązku wykazywania związku między wydatkiem a powstaniem przychodu ze sprzedaży (np. jeśli poniesie wydatek na nową stronę internetową, a nie będzie w stanie udowodnić, że właśnie dzięki temu doszło do wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, nie wyklucza to objęcia ww. wydatku ulgą na ekspansję). KIS zajęła jednak odmienne stanowisko – wskazała, że za koszty działań promocyjno-informacyjnych można uznać np. koszty współpracy z zagranicznymi influencerami, o ile w rzeczywistości ich poniesienie prowadzi/będzie prowadzić do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

Jeżeli podatnik nie osiągnie tych przychodów, to oczywiście nie będzie miał prawa do ulgi. Co do zasady przedsiębiorcy podejmują działania promocyjne niezależnie od charakteru i rodzaju ulg podatkowych. Niemniej wprowadzenie przez ustawodawcę zachęty podatkowej może ich skłonić do zwiększenia tych wydatków, właśnie w celu zagwarantowania zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Nieosiągnięcie tego efektu będzie skutkować niemożnością skorzystania z ulgi, a tym samym poniesienie tych dodatkowych kosztów przez przedsiębiorcę okaże się bezcelowe.

Odliczenie poniesionych kosztów

Koszty uzyskania przychodów w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów podlegają podwójnemu odliczeniu. Przedsiębiorca może je uwzględnić w rozliczeniu podatkowym w ramach obliczania dochodu oraz dodatkowo odliczyć je od podstawy opodatkowania CIT lub PIT (ulga obejmuje wyłącznie te koszty, które nie zostały mu zwrócone w jakiejkolwiek formie bądź nie zostały uprzednio odliczone od podstawy opodatkowania). Odliczenia dokonuje w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniósł koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Musi jednak spełnić dodatkowe warunki.

Prawo do ulgi przysługuje, o ile Przedsiębiorca w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł omawiane koszty:

 • zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów, lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych, lub
 • osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Jeżeli Przedsiębiorca zaoferuje nowe produkty, niebędące dotychczas w ofercie, lub osiągnie przychód ze sprzedaży produktów, które już produkował, ale nie oferował ich jeszcze w danym kraju (tylko sprzedawał gdzie indziej), do ulgi uprawni go samo osiągnięcie w badanych latach jakiegokolwiek przychodu z tego tytułu.

Oczywiście wszelkie wyliczenia wszystkich ulg sprawnie oblicza doświadczony zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola.

Akceptuję politykę prywatności.