19.05.2023

Ulga podatkowa dla Przedsiębiorców wspierających sport, kulturę i szkolnictwo – nowość

Przedstawiamy nową ulgę dla Przedsiębiorców wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Z ulgi tej mogą skorzystać wszyscy Przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani według skali podatkowej i podatkiem liniowym.

Działalność sportowa

Koszty poniesione na finansowanie sportu, które się kwalifikują do odliczenia to wspieranie:

  • klubu sportowego
  • stypendium sportowego;
  • imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową.

Działalność kulturalna

Koszty poniesione na finansowanie kultury, które się kwalifikują do odliczenia to wspieranie:

  • instytucji kultury wpisanych do rejestru instytucji kultury
  • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Działalność wspierająca szkolnictwo wyższe i naukę

Koszty poniesione na finansowanie naukę, które się kwalifikują do odliczenia to wspieranie:

  • stypendia
  • finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, kształcenie specjalistyczne lub kształcenie w innych formach;
  • finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;
  • sfinansowanie tzw. „studiów dualnych” (studia o profilu praktycznym prowadzonymi z udziałem pracodawcy);
  • wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier

Ważne! odliczenie niektórych kosztów na szkolnictwo wyższe i naukę, przysługuje pod warunkiem, że są ponoszone na podstawie umowy zawartej przez Przedsiębiorcę z uczelnią. Ważne! prawo zabrania odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę Przedsiębiorcy będącemu założycielem uczelni niepublicznej.

Oczywiście wszelkie wyliczenia wszystkich ulg sprawnie oblicza doświadczony zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola.

Akceptuję politykę prywatności.