18.05.2023

Kto jest zwolniony z VAT?

Przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z płacenia VAT: podmiotowego bądź przedmiotowego. Na czym to polega?

Podmiotowe zwolnienie z VAT dotyczy Przedsiębiorców, którzy w poprzednim roku nie mieli wyższych przychodów niż 200 tys. zł.

Przedmiotowe zwolnienie z VAT dotyczy pracowników kilku branż:

 • pracujący w branży medycznej – lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, położne,
 • nauczyciele – świadczący usługi prywatnego nauczania,
 • nauczyciele języków obcych,
 • pracujący w branży finansowej – ubezpieczenia, kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia, zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

W dowolnym momencie Przedsiębiorca może zrezygnować z podmiotowego zwolnienia i ma możliwość zarejestrowania się jako czynny płatnik VAT. Opłaca się to, gdy planujesz większe zakupy – wówczas odliczysz VAT naliczony.

Z podmiotowego zwolnienia nie mogą korzystać Przedsiębiorcy, których siedziba nie znajduje się na terenie Polski. Niektóre zawody i branże nie mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, należą do nich Przedsiębiorcy, którzy:

 • dokonują dostaw:
  • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, antyków o wieku przekraczającym 100 lat (dotyczy biżuterii artystycznej), materiałów do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobionych oraz artykułów z takich materiałów – załącznik nr 12 ustawy
  • towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
  • energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
  • wyrobów tytoniowych,
  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy,
  • terenów budowlanych,
  • nowych środków transportu;
  • towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
  • preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1),
  • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26),
  • urządzenia elektryczne (PKWiU 27),
  • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28);
  • hurtowych oraz detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli;
 • świadczą usługi:
  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,
  • ściągania długów (w tym factoringu);
  • nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Ze zwolnienia z VAT podmiotowego mogą skorzystać także osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z własnym biznesem. Podczas zakładania działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego zwolnieniu może podlegać sprzedaż opodatkowana, o ile jej przewidywana wartość nie przekroczy określonego limitu. W tym wypadku kwotę limitu oblicza się proporcjonalnie w stosunku do okresu prowadzenia działalności gospodarczej. Najlepiej jeśli zrobi to profesjonalny księgowy.

Uwaga! limit obrotów uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z VAT nie obejmuje:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,
 • odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczej,
 • przychodów ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (na podstawie przepisów o podatku dochodowym).

Kiedy można zrezygnować z VAT?
Przedsiębiorcy płacący VAT mogą wrócić do zwolnienia podmiotowego, ale wiąże się to ze spełnieniem kilku warunków. Od momentu, gdy Przedsiębiorca zdecydował się na dobrowolny VAT bądź utracił prawo do zwolnienia musi minąć pełny rok, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia (bądź dobrowolnie do niego przystąpił). Ważne by nie przekroczyć limitu sprzedaży 200 tys. zł.

Masz wątpliwości, czy przysługuje Ci zwolnienie z VATu? A może zastanawiasz się, czy zostać VATowcem? zespół Kancelarii Rachunkowej Małgorzata Rola czeka na Twoje pytania, chętnie doradzi najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.